تجلیل از مهندس علوی فرد ، رئیس هیئت مدیره شرکت به عنوان نخبه برتر در هفتمین جشنواره اختراعات جهادگران علم و فناوری استان خراسان شمالی

تجلیل از مهندس علوی فرد ، رئیس هیئت مدیره شرکت به عنوان نخبه برتر در هفتمین جشنواره اختراعات جهادگران علم و فناوری استان خراسان شمالی

فایل های پیوست